ID bài viết: 000079097 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi có thể sử dụng IP cứng PCI Express với PHY ngoài không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Không, bạn không thể sử dụng Stratix®IV GX hoặc IP cứng Arria®II GX PCI Express với PHY ngoài. Bạn phải sử dụng IP mềm PCI Express để kết hợp PHY bên ngoài.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Arria® II GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.