ID bài viết: 000078958 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 19/02/2014

Làm cách nào để chọn vị trí chân đặt lại của riêng tôi cho npor khi sử dụng bộ điều khiển đặt lại mềm cho IP cứng cho PCI Express?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Để sử dụng vị trí chân đặt lại của riêng bạn cho npor , trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng bộ điều khiển đặt lại mềm bằng cách kiểm tra xem tham số hip_hard_reset_hwtcl có được đặt thành 0 trong khởi tạo IP cứng cho PCI Express® hay không:

.hip_hard_reset_hwtcl (0),

Để sử dụng cổng npor làm tín hiệu đặt lại IP cứng, hãy chỉnh sửa các tệp sau như hình dưới đây:

altpcie_sv_hip_128bit_atom.v - cho Stratix® V

altpcie_av_hip_128bit_atom.v - cho Arria® V và Cyclone® V

Thay đổi từ:

.pinperstn(pin_perst)

Để:

.pinperstn((USE_HARD_RESET == 0)?1'b1 : pin_perst)

Bây giờ bạn có thể chọn bất kỳ vị trí chân đặt lại nào cho tín hiệu npor của mình.

Độ phân giải

Không có kế hoạch để khắc phục điều này trong bản phát hành trong tương lai.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 13 sản phẩm

FPGA Stratix® V GX
FPGA Arria® V GX
FPGA Cyclone® V GT
FPGA Stratix® V GS
FPGA Arria® V GT
FPGA Stratix® V GT
FPGA Arria® V GZ
FPGA Cyclone® V GX
FPGA SoC Arria® V ST
FPGA SoC Arria® V SX
FPGA SoC Cyclone® V SE
FPGA SoC Cyclone® V ST
FPGA SoC Cyclone® V SX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.