ID bài viết: 000078912 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 22/10/2013

Phạm vi tăng dc nhận chính xác cho biến XCVR_RX_DC_GAIN qsf trong các thiết bị thu phát Cyclone V là gì?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Phạm vi bộ chỉnh tỷ đúng cho XCVR_RX_DC_GAIN biến qsf trong các thiết bị thu phát Cyclone® V là 0-1.

  Điều này được hiển thị không chính xác là 0-4 trong Hướng dẫn sử dụng Bộ thu phát PHY IP Core.

  Thông tin này sẽ được cập nhật trong bản sửa đổi trong tương lai của Hướng dẫn Sử dụng Bộ thu phát PHY IP Core.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V ST

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.