ID bài viết: 000078811 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/03/2015

Chức năng của bit snaptypesel trong thanh ghi Timestamp_control hành trong HPS Ethernet MAC là gì?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Các bit snaptypesel cùng với kiểm soát bit tsmstrena và tsevntena mà các gói PTP gây ra một ảnh chụp nhanh được thực hiện như được hiển thị trong bảng.

snapptypsel (bit [17:16]) tsmstrena (bit 15) tseventena (bit 14) Tin nhắn PTP
00 X 0 ĐỒNG BỘ, Follow_Up, Delay_Req, Delay_Resp
00 0 1 SYNC
00 11 Delay_Req
01 X0 ĐỒNG BỘ HÓA, Follow_Up, Delay_Req, Delay_Resp, Pdelay_Req, Pdelay_Resp, Pdelay_Resp_Follow_Up
010 1 ĐỒNG BỘ, Pdelay_Req, Pdelay_Resp
01 11 Delay_Req, Pdelay_Req, Pdelay_Resp
10XXĐỒNG BỘ HÓA, Delay_Req
11XXPdelay_Req, Pdelay_Resp

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 6 sản phẩm

FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
FPGA SoC Cyclone® V SX
FPGA SoC Arria® V ST
FPGA SoC Arria® V SX
FPGA SoC Cyclone® V SE
FPGA SoC Cyclone® V ST

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.