ID bài viết: 000078744 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao tôi thấy các lỗi chức năng bằng cách sử dụng các kênh thu phát TX trong chế độ Độ trễ Xác định khi phân tích thời gian thành công bằng cách sử dụng phần mềm Quartus II?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Một số cấu hình của các kênh TX bộ thu phát được sử dụng trong chế độ Độ trễ Xác định sẽ dẫn đến phân tích thời gian không chính xác trong phần mềm Quartus® II. Trong những trường hợp cụ thể này, bộ phân tích thời gian bỏ qua các đường dẫn đồng hồ từ pll_inclk, thông qua TX PLL và đi trước khối TX PCS, dẫn đến phân tích thời gian không chính xác trên các đường dẫn bị ảnh hưởng.  Những đường dẫn bị ảnh hưởng này có vẻ như có thể đóng thời gian thích hợp, che dấu các hành vi vi phạm thời gian tiềm ẩn do phân tích thời gian không chính xác.

Các dòng thiết bị và cấu hình sau đây bị ảnh hưởng:

  • các thiết bị Stratix® IV GX, Stratix IV GT, Arria® II GX và HardCopy® IV GX với chế độ Độ trễ Xác định và cho phép Phản hồi PLL PFD và sử dụng Byte Serializer bị ảnh hưởng khi sử dụng các phiên bản phần mềm Quartus II từ 9.1 đến 10.0 SP1.
  • Cyclone® IV GX với chế độ Độ trễ Xác định và cho phép Phản hồi PLL PFD bị ảnh hưởng khi sử dụng phần mềm Quartus II phiên bản 10.0 và 10.0sp1.

Lưu ý rằng Altera CPRI MegaCore (không sử dụng tính năng Phản hồi PLL PFD) và các thiết bị Arria II GZ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus II trong tương lai. Nếu sự cố này xảy ra ngay lập tức, hãy gửi Yêu cầu dịch vụ bằng mySupport.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 5 sản phẩm

FPGA Stratix® IV GX
Thiết bị ASIC HardCopy™ IV GX
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Arria® II GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.