ID bài viết: 000078727 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 11/03/2013

Lỗi: Dòng không được hỗ trợ: MAX <variant name=""></variant>

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Phần mềm Quartus® II phiên bản 11.1 trở lên không còn hỗ trợ lớp thời gian PrimeTime EDA cho MAX thiết bị chuỗi.

  Độ phân giải Sử dụng bộ phân tích thời gian TimeQuest để thực hiện phân tích thời gian cho MAX thiết bị chuỗi.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 6 sản phẩm

  CPLD Intel® MAX® 7000S
  CPLD MAX® II Z
  CPLD MAX® V
  CPLD Intel® MAX® 7000A
  CPLD Intel® MAX® 7000B
  CPLD MAX® II

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.