ID bài viết: 000078643 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/01/2015

Không thể mô phỏng thiết kế mẫu PCI Express VHDL

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Không thể mô phỏng VHDL đối với các thiết kế ví dụ được mô tả trong Bắt đầu với IP cứng Arria V cho chương PCI Express của IP cứng Arria V cho Hướng dẫn sử dụng PCI Express và chương "Bắt đầu với IP cứng Stratix V cho PCI Express" của chương IP cứng Stratix V cho Hướng dẫn sử dụng PCI Express.

  Độ phân giải

  Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản 12.0 của IP PCI Express Lõi.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Stratix® V
  FPGA Arria® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.