ID bài viết: 000078595 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi có thể sử dụng thiết bị cấu hình EPCQ256 để nâng cấp hệ thống từ xa (RSU) với Arria II, Stratix IV, Cyclone IV và các thiết bị cũ hơn không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có thể, bạn có thể sử dụng thiết bị cấu hình EPCQ256 cho RSU với các thiết bị Arria® II, Stratix® IV, Cyclone® IV và các thiết bị cũ hơn nhưng bạn phải đảm bảo rằng địa chỉ khởi động hình ảnh ứng dụng nằm trong 128Mbit đầu tiên của thiết bị EPCQ để cho phép cấu hình thành công cho hình ảnh ứng dụng.

 

Nếu bạn đang sử dụng bộ điều khiển của mình để lập trình thiết bị EPCQ ở chế độ địa chỉ 4 byte, hãy đảm bảo thiết bị EPCQ được đặt ở chế độ địa chỉ 3 byte trước khi cấu hình cho phép cấu hình thành công.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 8 sản phẩm

FPGA Arria® II GZ
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Cyclone® III
FPGA Arria® GX
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® II
FPGA Stratix® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.