ID bài viết: 000078572 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 10/11/2014

Tại sao cần hỗ trợ các Lõi IP PHY 10GBASE-KR, 10GBASE-R và 1G/10GbE cho các thiết bị Arria V và Stratix V được liệt kê là sơ bộ trong Hướng dẫn sử dụng Bộ thu phát PHY CORE của Altera?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Hỗ trợ các Lõi IP PHY 10GBASE-KR, 10GBASE-R và 1G/10GbE cho các thiết bị Arria® V và Stratix® V không chính xác được liệt kê là sơ bộ trong Hướng dẫn Sử dụng Lõi Bộ thu phát Altera® PHY.

  Độ phân giải

  Phiên bản tương lai của PHY IP Core Userguide sẽ hiển thị hỗ trợ là phiên bản cuối cùng.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Arria® V GZ

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.