ID bài viết: 000078222 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 13/08/2012

Định nghĩa của the avalon_st_txstatus_error signals from the 10-Gbps Ethernet MAC MegaCore function là gì?

Môi Trường

 • Ethernet
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Thiếu mô tả của avalon_st_txstatus_error signals từ MAC MegaCore 10 Gbps Ethernet® Hướng dẫn sử dụng chức năng.

  Định nghĩa của avalon_st_txstatus_error signals không giống với tín hiệu avalon_st_rxstatus_error.

  Vui lòng tham khảo hai tập hợp mô tả lỗi được nêu dưới đây, để biết thêm chi tiết:

  Khi được đặt thành 1, mỗi bit của bus này cho biết một loại lỗi trong khung Truyền/Nhận tương ứng.

  Lỗi trạng thái TX

  . Bit 0: Khung dưới kích thước.
  . Bit 1: Khung quá cỡ.
  . Bit 2: Lỗi chiều dài tải trọng.
  . Bit 3: Không được sử dụng.
  . Bit 4: Tràn xuống.
  . Bit 5: Lỗi Avalon-ST TX.
  . Bit 6: Không được sử dụng.
   

  Lỗi trạng thái RX

  . Bit 0: Khung dưới kích thước.
  . Bit 1: Khung quá cỡ.
  . Bit 2: Lỗi chiều dài tải trọng.
  . Bit 3: Lỗi CRC.
  . Bit 4: Không được sử dụng.
  . Bit 5: Không được sử dụng.
  . Bit 6: Lỗi PHY.

  Lõi IP trình bày trạng thái lỗi trên bus trong cùng chu kỳ xung xung mà nó hiển thị tín hiệu hợp lệ. Trạng thái lỗi không hợp lệ khi xảy ra tràn hoặc khi bật CRC và/hoặc gỡ đệm.

  Một lỗi khác trong hướng dẫn sử dụng là định nghĩa cho avalon_st_txstatus_valid. Định nghĩa tín hiệu này nên: "Khi được hiển thị, tín hiệu này cho biết avalon_st_txstatus_data[] chứa thông tin hợp lệ về khung Truyền.".

  Thông tin này sẽ được bao gồm trong bản phát hành trong tương lai của Hướng dẫn Sử dụng Chức năng Mac MegaCore Ethernet 10 Gbps.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® V GT

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.