ID bài viết: 000078148 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 17/01/2017

Các thiết bị Max 10 có hỗ trợ tạo tệp SDO cho mô phỏng cấp cổng không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Không, thiết bị Max® 10 không hỗ trợ tạo tệp đầu ra định dạng độ trễ tiêu chuẩn (.sdo) cho mô phỏng cấp cổng.

Độ phân giải

Sổ tay Quartus® II sẽ được cập nhật trong tương lai để phản ánh vấn đề này.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Intel® MAX® 10

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.