ID bài viết: 000078067 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/01/2015

Chân I/O nào hỗ trợ Chuỗi Độ trễ Động?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Dynamic Delay Chains chỉ khả dụng trên các chân I/O trong đó chức năng đặc biệt được dán nhãn là "DQ/DQS". Bạn có thể xác nhận điều này trong phần Thuộc tính ghim của Bộ lập kế hoạch Chân Quartus® II và tệp ghim cho dòng thiết bị.

Ví dụ: chân PLL (CLKOUT) thì bạn không thể triển khai Chuỗi độ trễ động trên chân này.

Tham khảo sổ tay tương ứng trong dòng thiết bị để xác định xem Chuỗi Độ trễ Động có được hỗ trợ hay không.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Thiết bị ASIC HardCopy™ IV E

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.