ID bài viết: 000078013 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 03/09/2012

LỖI: Tệp Thông tin gỡ lỗi JTAG (.jdi) được cung cấp cho dự án không xuất hiện để khớp với thiết bị mục tiêu được chỉ định vì không phải tất cả các nút đều có thông tin hệ thống phân cấp.

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể quan sát thông báo lỗi trên trong khi cố gắng liên kết dự án với một thiết bị bằng cách sử dụng Bộ công cụ gỡ lỗi UniPHY External Memory Interface (EMIF). Vấn đề này có thể được quan sát, nếu bạn có tệp .jdi nằm trong một thư mục không phải thư mục dự án. Ví dụ: nếu bạn có tệp .jdi được đặt trong thư mục <project>\SubDirectory, bạn có thể gặp phải lỗi này.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, di chuyển tệp .jdi sang thư mục dự án chính.

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phần mềm Quartus® II phiên bản 12.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 8 sản phẩm

  FPGA Stratix® III
  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Stratix® V E
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® IV E
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.