ID bài viết: 000077975 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Lỗi: Không thể đặt "mem_cq[0]" CQn vào chân vị trí I/O không phải CQn

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Thông báo lỗi này xảy ra khi sử dụng:

  • Bộ điều Altera QDRII và QDRII SRAM với IP UniPHY
  • Giao diện với một thành phần QDRII với độ trễ đọc 2

Do cấu trúc bên trong của các yếu tố IO của Arria® II GX, Stratix® Các thiết bị III và Stratix IV, các kết nối tín hiệu CQ và CQn phải được hoán đổi khi giao tiếp với thành phần QDRII SRAM với độ trễ đọc là 2.

Kết nối đồng hồ đọc:

  • Chân CQ -> FPGA CQn thành phần QDRII SRAM (được đánh dấu Qbar trong bộ lập kế hoạch chân)
  • Chân -> FPGA DQS thành phần QDRII SRAM (được đánh dấu S trong trình lập kế hoạch chân)

Đối với các thiết bị QDR II hoặc QDR II SRAM với độ trễ đọc 1,5 hoặc 2,5 chu kỳ, kết nối CQ với chân DQS (S trong Quartus II Pin Planner) và CQn đến chân CQn (Qbar trong Quartus II Pin Planner).

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 5 sản phẩm

FPGA Arria® II GX
FPGA Stratix® IV
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.