ID bài viết: 000077966 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 21/09/2012

Không thể gỡ thời gian loại bỏ Ethernet 10G MAC khi được biên dịch mà không có giấy phép IP

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Ethernet
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Khi người dùng biên dịch Ethernet 10G MAC mà không có giấy phép IP, phân tích thời gian sẽ thất bại với vi phạm xóa. Đường dẫn thất bại được điều khiển bởi "đến giờ" của các ứng dụng altera_reserved_tck.

  Sự cố này ảnh Stratix IV trong ACDS 12.0.

  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục sự cố này.

  Sự cố này đã được khắc phục trong ACDS 12.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.