ID bài viết: 000077911 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 17/10/2011

Phân tích cổng SOPC IP không thành công nếu thông Stratix II không được cài đặt với phần mềm Quartus II phiên bản 10.0

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  SoPC Builder yêu cầu Stratix thông tin về dòng thiết bị II để phân tích kết quả cổng IP. Nếu bạn Stratix thông tin về dòng thiết bị II không được cài đặt với phần mềm Quartus II phiên bản 10.0, cổng IP phân tích thất bại với các lỗi sau:

  Stratix II is not a valid device family

  Độ phân giải

  Cài đặt Stratix thông tin dòng thiết bị II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® II

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.