ID bài viết: 000077897 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Các thiết bị ĐẠTX1K có vòng lặp khóa pha (PLL) mặc dù không có "X" trong mã đặt hàng cho nó không?

Môi Trường

 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả Tất cả các thiết bị -1 và -2 tốc độ ACEX® 1K đều có PLL mặc dù không có "X" trong mã đặt hàng.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  Acex® 1K

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.