ID bài viết: 000077889 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 31/12/2014

Hướng dẫn Sử dụng Chức năng MegaCore 100G Interlaken cung cấp không đủ thông tin để kết nối Arria PLL 10 TX

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Theo Hàm MegaCore 100G Interlaken Hướng dẫn sử dụng, logic người dùng nên điều khiển đầu tx_pll_locked vào tín hiệu đến Arria lõi IP Interlaken 10 100G với AND logic trong số pll_locked các tín hiệu đầu ra của Arria 10 TX Lõi IP PLL. Tuy nhiên, thông tin này không đầy đủ. Đầu vào tín hiệu logic và cũng nên bao gồm inog của mỗi Tín hiệu PLL pll_cal_busy TX.

  Để minh họa trong trường hợp một TX PLL bên ngoài, tham khảo Hình 5-3, Arria 10 PLL Arria 10 100G Interlaken MegaCore Sơ đồ kết nối chức năng, trong "Di chuyển IP Interlaken 100G Cốt lõi từ Stratix V đến Arria 10 Thiết bị " của Arria 10 Hướng dẫn di chuyển.

  Độ phân giải

  Vấn đề này không có giải pháp khắc phục. Đảm bảo bạn kết nối các Arria 10 PLLs TX bên ngoài vào lõi IP Interlaken 100G của bạn theo các hướng dẫn trong thất phân này.

  Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản 14.1 của 100G Hướng dẫn Sử dụng Chức năng Interlaken MegaCore.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.