ID bài viết: 000077844 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Có thể chuyển đổi tín hiệu DATA và DCLK sau khi một trình điều khiển Stratix® thiết bị Cyclone® nhập vào chế độ người dùng không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả DCLK và DATA0 là đầu vào chuyên dụng được sử dụng trong quá trình cấu hình cho Cyclone® thiết bị. DATA[7:0] là chân mục đích kép cho các thiết bị Stratix® có thể hoạt động như một chân do người dùng xác định trong chế độ người dùng tùy thuộc vào cài đặt chân hai mục đích (tab tùy chọn thiết bị và chân). Vì vậy, đối với Stratix máy, DCLK là đầu vào chuyên dụng và DATA[7:0] là một chân hai mục đích. Sau khi cấu hình được thực hiện và thiết bị Stratix điều khiển Cyclone đã chuyển sang chế độ người dùng, DCLK và DỮ LIỆU có thể được chuyển mà không ảnh hưởng đến dữ liệu cấu hình.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.