ID bài viết: 000077683 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi nên sử dụng mô hình IBIS nào để mô phỏng các chân đầu vào JTAG TCK, TMS, TDI và TRST trong Stratix II?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Bạn có thể sử dụng 2s_ttl33_cin mô hình IBIS để mô phỏng các chân đầu vào JTAG TCK, TDI, TMS và TRST trong Stratix II. Các chân đầu vào JTAG có thể được mô phỏng bằng cách sử dụng mô hình đầu vào 3,3V TTL cho các chân cột vì chúng được hỗ trợ bởi VCCPD, được đặt thành 3,3V trong thiết bị Stratix II.

Altera® cấp các mô hình IBIS cho TDO chân đầu ra JTAG để bạn có thể mô hình hóa hành vi bộ đệm đầu ra. Tùy thuộc vào VCCIO của ngân hàng mà chân nằm, bạn có thể sử dụng các mô hình 2s_cmos15_tdo, 2s_ttl18_tdo, 2s_ttl25_tdo hoặc 2s_ttl33_tdo IBIS cho mô phỏng.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.