ID bài viết: 000077604 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/10/2012

Tại sao phần mềm Quartus® II không hiển thị 3,3 V dưới dạng điện áp VCCPGM được hỗ trợ cho Cyclone® V?

Môi Trường

 • Phần mềm Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Cyclone® V hỗ trợ 3.3 V cho VCCPGM. Tuy nhiên, tệp .pin do phần mềm Quartus® II tạo ra không hỗ trợ điều này.

  Hiện tại, tệp .pin chỉ ghi là điện áp được hỗ trợ là 1,8 V, 2,5 V hoặc 3,0 V.

  Đây chỉ là vấn đề báo cáo và không ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị.

  Độ phân giải

  Điện áp được hỗ trợ cho chân VCCPGM đã được cập nhật trong phần mềm Quartus II v13.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 6 sản phẩm

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA SoC Cyclone® V SE

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.