ID bài viết: 000077565 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 04/03/2013

Lỗi nội bộ: Hệ thống con: FSV, Tập tin: /quartus/fitter/fsv/fsv_module_lvds_cv.cpp, Dòng: 2420

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong phần mềm Quartus® II phiên bản 12.0, bạn có thể thấy lỗi nội bộ này nếu thiết kế của bạn thực hiện một ALTLVDS_TX năng tx_outclock lớn với logic lõi điều khiển tín hiệu. Lỗi nội bộ này xảy ra cho các thiết kế nhắm Arria® thiết bị V Cyclone® V.

  Độ phân giải

  Sử dụng tx_outclock tín hiệu để điều khiển logic lõi không được hỗ trợ.

  Phần mềm Quartus II bắt đầu bằng phiên bản 12.1 báo cáo thông báo lỗi mô tả sự cố thay vì tạo ra lỗi nội bộ.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 5 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V GT

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.