ID bài viết: 000077454 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 25/06/2017

Lỗi nội bộ: Hệ thống con: HSSI, Tập tin: /quartus/periph/hssi/hssi_error_message.cpp, Dòng: 8841

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 Bộ thu phát PHY riêng
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong bản cập nhật phần mềm Quartus® Prime phiên bản 16.1 2, bạn có thể thấy lỗi nội bộ với Arria® 10 thiết bị ở đầu giai đoạn phù hợp.

  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục trong bản cập nhật phần mềm Quartus Prime phiên bản 16.1 2.

  Sự cố này được khắc phục trong phần mềm Quartus Prime phiên bản 17.0.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.