ID bài viết: 000077328 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/10/2019

Tại sao việc gán toàn cầu hoặc mỗi chân cho kênh thu phát chưa sử dụng cho thiết kế Intel® Stratix®10 L hoặc H-Tile khi tất cả các kênh trong ngăn thu phát không được sử dụng?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Trong thiết kế Intel® Stratix®10 L hoặc H-Tile, để QSF kênh không sử dụng bảo quản có hiệu lực, ít nhất một kênh trong ngăn thu phát cần phải được khởi tạo ngay trong thiết kế. Bạn có thể tạo kênh giả trong Tile và áp dụng bài tập toàn cầu hoặc mỗi chân.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.