ID bài viết: 000077229 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 27/08/2013

Lỗi: Khối cập nhật từ xa đang hoạt động trong chế độ cập nhật từ xa -- sơ đồ cấu hình không phải là chế độ lập trình Active Serial

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Lỗi này có thể xảy ra trong phần mềm Quartus® II phiên bản 10.0 SP1 do lỗi trong đó lõi Cập nhật từ xa không được đặt chính xác.

   

  Độ phân giải Để khắc phục vấn đề này trong phần mềm Quartus II verson 10.0 SP1, có bản vá 1.113 có sẵn.

  Vấn đề này được khắc phục trong phần mềm Quartus II phiên bản 10.1SP1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® III

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.