ID bài viết: 000077078 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao có các chân GND trong các tệp Altera® ghim không có số chân?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Danh sách Stratix® thiết bị được hiển thị theo thứ tự pad. GND chỉ đơn giản là một nơi giữ chỗ để đệm được kết nối với vòng GND thực sự được liên kết với một số chân GND được liệt kê sau này trong bảng chân. Ví dụ: có thể thấy thông tin này ở trang 5 của Thông tin chân thiết bị Stratix EP1S25 trong đó GND được liệt kê là Tên/Chức năng Pad.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.