ID bài viết: 000077026 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 17/06/2020

Tại sao Thiết kế Mẫu Intel® FPGA IP JESD204B không hoạt động chính xác khi sử dụng thiết bị Intel® Arria® 10 Intel® Cyclone® 10 GX?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® JESD204B
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do một vấn đề đã biết trong phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.1 đến 19.4, Thiết kế Mẫu JESD204B Intel® FPGA IP có thể không hoạt động chính xác khi sử dụng thiết bị Intel® Arria® 10 và Intel® Cyclone® 10 GX. Điều này là do thiếu 2 cổng nếu tổng hợp và 1 cổng thiếu nếu mô phỏng thiết kế JESD204B Intel® FPGA IP mẫu.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Ví dụ như tổng hợp thiết kế, thêm hai cổng này vào "altera_jesd204_ed_RX_TX.sv" nằm ở "/ed_synth" tại dòng 365.

  {

  .jtag_avmm_bridge_master_reset_reset (jtag_avmm_rst),

  .jtag_reset_in_reset_reset_n (1'b1),

  }

  2. Ví dụ như mô phỏng thiết kế, thêm cổng này ở dòng 364 vào "altera_jesd204_ed_RX_TX.sv" nằm ở "//ed_sim/testbench/models" tại dòng 365.

  {

  .jtag_reset_in_reset_reset_n (1'b1),

  }

  Sự cố này đã được khắc phục bắt đầu từ phiên Intel® Quartus® mềm Prime Phiên bản Pro phiên bản 20.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC
  FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.