ID bài viết: 000076900 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/04/2018

Tại sao VCCPGM và VCCBAT trong Công cụ ước tính công suất sớm (EPE) cho Intel® Arria® 10 FPGA chỉ hiển thị 1,2 V nhưng trên thực tế, VCCPGM và VCCBAT có thể được định cấu hình là 1.2 V, 1.5 V hoặc 1.8 V

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Bộ ước tính công suất sớm (EPE) không mô hình hóa tất cả các mức điện áp cho đường ray điện VCCPGM và VCCBAT. Tác động là tối thiểu khi sức mạnh tuyệt đối trên các đường ray nguồn này là trong micro-amps.

Độ phân giải

Bạn vẫn có thể sử dụng VCCPGM và VCCBAT ở điện áp cho phép khác theo khuyến nghị trong Hướng dẫn kết nối Intel® Arria® 10 FPGA chân.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.