ID bài viết: 000076762 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 28/10/2020

Bộ công cụ gỡ Intel Agilex® 7 FPGA gỡ lỗi EMIF có thể báo cáo địa chỉ/lề lệnh không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Giao diện bộ nhớ và bộ điều khiển
 • IP FPGA Intel® Thành phần gỡ lỗi giao diện bộ nhớ ngoài
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Trong phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro phiên bản 20.2 trở lên, Bộ công cụ gỡ lỗi EMIF Intel Agilex® 7 FPGA không báo cáo biên địa chỉ/lệnh.

  Độ phân giải

  ® Bộ công cụ gỡ lỗi EMIF FPGA Intel Agilex 7 của Intel Agilex báo cáo biên địa chỉ/lệnh bắt đầu từ phiên bản Phần mềm Intel Quartus® Prime phiên bản Pro phiên bản 20.3.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  Intel® Agilex™ FPGA và SoC FPGA

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.