ID bài viết: 000076751 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 28/09/2018

Trong Intel® Stratix® 10 TX và MX, cần kết nối các chân nguồn VCCIO_HPS và VCCPLL_HPS máy khi không sử dụng HPS?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Nếu bạn không có ý định sử dụng HPS trong Intel® Stratix® 10 TX và MX, bạn vẫn phải cung cấp năng lượng cho VCCIO_HPS VCCPLL_HPS chân. Không để chân nguồn VCCIO_HPS bật VCCPLL_HPS nổi hoặc kết nối chúng với GND.

 

Độ phân giải

N/A

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Intel® Stratix® 10 MX
FPGA Intel® Stratix® 10 TX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.