ID bài viết: 000076721 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/02/2013

Có bất kỳ vấn đề nào đã biết trong thiết kế giao diện bộ nhớ DDR2 và DDR3 SDRAM dựa trên ALTMEMPHY có thể gây ra lỗi chức năng phần cứng (hỏng dữ liệu bộ nhớ) không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có. Có hai vấn đề ảnh hưởng đến thiết kế giao diện bộ nhớ DDR2 và DDR3 SDRAM dựa trên ALTMEMPHY. Những vấn đề này ảnh hưởng đến các thiết bị Stratix® III, Stratix IV, HardCopy III và HardCopy® IV. Tất cả các thiết kế giao diện bộ nhớ dựa trên ALTMEMPHY được tạo bằng phần mềm Quartus® II phiên bản 9.1 SP1 trở về trước đều bị ảnh hưởng.

1. Thời gian OCT: Vấn đề về thời gian OCT ảnh hưởng đến tất cả các thiết kế giao diện DDR2 SDRAM và các thiết kế giao diện DDR3 SDRAM rời rạc (không cân bằng đọc/ghi) sử dụng tính năng OCT động. Tất cả các thiết kế bộ điều khiển hiệu năng cao I và II (HPC I &; HPC II) đều bị ảnh hưởng, ngoại trừ thiết kế DDR2 nửa tốc độ HPC I.

Trong các thiết kế bị ảnh hưởng, thời gian tín hiệu OCT động không chính xác đối với quay vòng bus đọc để ghi. Điều này có thể dẫn đến hỏng dữ liệu được ghi vào bộ nhớ. Các thiết kế này phải thực hiện bản sửa lỗi được cung cấp trong bản vá phần mềm Quartus II để đảm bảo khả năng sản xuất.

2. Cấu trúc liên kết xung nhịp IO: Trong các thiết kế triển khai giao diện DDR3 với cân bằng đọc/ghi, cấu trúc liên kết xung nhịp I/O được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các thanh ghi đồng bộ hóa lại trong phần tử IO là không tối ưu. Tuy nhiên, không có lỗi phần cứng nào được quan sát hoặc báo cáo. Bản vá phần mềm Quartus II tối ưu hóa cấu trúc liên kết xung nhịp I/O và cải thiện biên độ thời gian. Việc sửa chữa phần mềm được khuyến nghị như một biện pháp phòng ngừa cho các thiết kế DDR3 đã được san bằng.

Độ phân giải

Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus® II 9.1 SP2. Các bản vá lỗi 0.74 và 1.09 có sẵn để khắc phục những sự cố này trong phiên bản phần mềm Quartus II 9.1 và 9.1 SP1, tương ứng.

Bộ sắp xếp ALTMEMPHY RTL đã được cập nhật để giải quyết những vấn đề này. Để khắc phục sự cố, hãy tải xuống và cài đặt gói dịch vụ phần mềm Quartus II hoặc bản vá, tạo lại tất cả các phiên bản giao diện bộ nhớ dựa trên ALTMEMPHY bị ảnh hưởng và biên dịch lại thiết kế của bạn.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

FPGA Stratix® III
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GT

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.