ID bài viết: 000076676 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 06/07/2020

Tính năng PERST# độc lập cho IP Intel® FPGA P-Tile PCI* Express có được hỗ trợ không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP cứng Avalon-MM Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • IP cứng Avalon-ST Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Trong v20.1 của phần mềm Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro, IP Intel® FPGA P-Tile cho PCI* Express không chính xác bao gồm tính năng PERST# độc lập.

  Tuy nhiên, tính năng này chưa sẵn sàng cho khách hàng sử dụng trong khi chờ hoàn thành xác nhận phần cứng.

   

  Độ phân giải

  Tính năng P-Tile PCIe* independent PERST# đã bị xóa khỏi v20.2 của phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro.

  Tính năng này dự kiến sẽ được hỗ trợ trong phiên bản phát hành trong tương lai của Intel® Quartus® mềm Prime Phiên bản Pro.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi F
  FPGA Intel® Stratix® 10 DX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.