ID bài viết: 000076490 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/05/2021

Tại sao bộ nhớ Intel® FPGA P-Tile Avalon® của tôi được ánh xạ IP cho PCI Express* End Point hiển thị hiệu năng đọc thấp hơn với phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.3?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP cứng Avalon-MM Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bộ nhớ Intel® FPGA P-Tile Avalon® IP được ánh xạ cho PCI Express* hỗ trợ tối đa 64 yêu cầu vượt trội với kích thước yêu cầu Đọc tối đa là 512 Byte với Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.3. Nếu độ trễ đầy đủ (Thời gian từ Đọc bộ nhớ đến Hoàn thành) lớn hơn 1,5 lần, số lượng yêu cầu chưa thanh toán có thể không đủ để bão hòa thông lượng Đọc.

  Độ phân giải

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 21.3.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi F
  FPGA Intel® Stratix® 10 DX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.