ID bài viết: 000076359 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 12/06/2017

Làm cách nào để sử dụng Avery BFM để mô phỏng thiết kế PCI Express Gen3x16 bằng cách sử dụng Phần mềm Quartus Prime phiên bản Pro 17.1 Stratix 10 phiên bản ES?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Stratix® 10 hỗ trợ chế độ IP cứng PCI® Express lên đến Gen3x16. Mô phỏng Gen3x16 yêu cầu sử dụng BFM phức tạp của bên thứ ba. Tài liệu này mô tả cách thiết lập mô phỏng bằng BFM của bên thứ ba. Thiết lập tập trung vào Avery BFM và là mục tiêu cho mô phỏng Mentor ModelSim và Synopsys VCS. Bạn có thể điều chỉnh các bước này cho các BFM của bên thứ ba khác và phần mềm mô phỏng khác. BFM của bên thứ ba chỉ được hỗ trợ cho mô phỏng Gen3x16. Đối với các chế độ lên đến Gen3x8, làm theo hướng dẫn trong Giao diện Stratix 10 Avalon-ST cho Hướng dẫn sử dụng Giải pháp PCIe. Lưu ý: Mô hình Intel FPGA bus phức tạp gốc (BFM) chỉ hỗ trợ các chế độ lên đến Gen3x8.

Độ phân giải

Thực hiện theo các bước trong tài liệu này để có hướng dẫn chi tiết về việc thiết lập mô phỏng Gen3x16 bằng Avery BFM.

Có thể tìm thấy các lệnh mô phỏng cần thiết cho hướng dẫn tại đây.

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.