ID bài viết: 000076106 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao Lưu ý Ứng dụng 257 "Thiết kế với Thiết bị 1.5-V" bị xóa khỏi Altera® web?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Lưu ý Ứng dụng 257 "Thiết kế với Thiết bị 1.5-V" đã bị xóa khỏi trang web Altera vì một trong các ví dụ về bộ điều chỉnh điện áp được nêu trong tài liệu. Bộ điều chỉnh điện áp LCT3405A được trích dẫn không chính xác là bộ điều chỉnh có thể cho các thiết bị Cyclone® và Stratix® mặc dù nó thực sự không thể cung cấp đủ dòng điện để bật nguồn FPGA.

Lưu ý Ứng dụng 257 đã được thay thế bằng chương "Thiết kế với Thiết bị 1.5 V" trong sách hướng dẫn Cyclone và Stratix hành.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Stratix®
FPGA Cyclone®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.