ID bài viết: 000075909 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/05/2015

Đặt hàng số bộ phận bị xóa khỏi danh sách thiết bị phần mềm Quartus II phiên bản 15.0

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Độ phân giải

  Vui lòng liên hệ với đại diện Altera hàng tại địa phương nếu bạn cần hỗ trợ thiết bị này.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.