ID bài viết: 000075788 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi Nội bộ khi biên dịch thiết kế PCIe của tôi đã được di chuyển từ phiên bản phần mềm Quartus II trước đó với độ rộng liên kết PCIe khác?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Điều này là do cài đặt không nhất quán giữa trình biên dịch IP cho PCI® Express và ALTGX,
  chẳng hạn như trình biên dịch IP cho PCI Express được đặt thành làn x4, tuy nhiên trong ALTGX, nó hiển thị dưới dạng làn x8.
  Do đó, nó gây ra lỗi Nội bộ tương tự như lỗi bên dưới:

  Lỗi nội bộ: Hệ thống con: FHSSI, Tập tin: /quartus/fitter/fhssi/fhssi_cell_group.cpp, Dòng: 2881
  chỉ mục < m_slave_quad_groups.size()
  Theo dõi ngăn xếp:
  0x36689: FHSSI_TGT_MGR_IMPL::indicate_atom_was_added_to_netlist 0x2b859 (FITTER_FHSSI)
  0x628b3: FHSSI_LEGALITY_IMPL::are_reset_sources_valid_for_cmu 0x1f3 (FITTER_FHSSI)
  0x6bae6: FHSSI_LEGALITY_IMPL::are_reset_sources_valid 0x4e6 (FITTER_FHSSI)
  0x70a80: FHSSI_LEGALITY_IMPL::are_hssi_atoms_legal 0xe0 (FITTER_FHSSI)
  0xa18a: FTITAN_LUT_RAM_CONVERSION_UTIL::lutram_iterm_port_is_internal_registered 0x68da (fitter_ftitan)
  0x4515f: FITCC_EXPERT::fitter_preparation 0x23f (FITTER_FITCC)
  0x46f97: FITCC_EXPERT::invoke_fitter 0x427 (FITTER_FITCC)
  0x29c5: ftitan_execute 0x265 (fitter_ftitan)
  0xb55d: fmain_start 0x7cd (FITTER_FMAIN)

  0x1264b: qexe_get_command_line 0x1c5b (comp_qexe)
  0x1588d: qexe_process_cmdline_arguments 0x5ad (comp_qexe)
  0x159a1: qexe_standard_main 0xa1 (comp_qexe)

  0x1a48: MSG_INITIALIZER::~MSG_INITIALIZER 0x118 (CCL_MSG)
  0x19ec: MSG_INITIALIZER::~MSG_INITIALIZER 0xbc (CCL_MSG)
  0x84a8: mem_purify_is_running 0x258 (ccl_mem)
  0x3379f: msg_exe_main 0x8f (CCL_MSG)

  0x1964b: 0x2b BaseProcessStart (kernel32)
  Dấu vết cuối

  Độ phân giải

  Để khắc phục sự cố này, xoá tệp <variant>_serdes.v và tạo lại lõi.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.