ID bài viết: 000075606 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/07/2015

Tại sao tôi không thể sử dụng dòng x1 để ép đồng hồ các kênh thu phát thiết bị Arria V cao hơn 6.5536 Gbps trong ngân hàng thu phát mà vượt qua ranh giới ba lần khi sử dụng phần mềm Quartus II phiên bản 15.0.1 trở lên?

Môi Trường

 • Đồng hồ
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do một lỗi trong bản cập nhật phần mềm Quartus® II phiên bản 15.0 1 trở lên, Fitter sẽ ngăn bạn ép đồng các kênh thu phát thiết bị Arria® V cao hơn 6,5536 Gbps trong ngân hàng thu phát nhưng vượt qua ranh giới gấp ba lần.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể cài đặt phần mềm Quartus II phiên bản 15.0 Cập nhật 1 và sau đó tải xuống và cài đặt bản vá 1.07 từ các liên kết bên dưới.

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus II trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

  FPGA Arria® V GT
  FPGA Arria® V GX
  FPGA SoC Arria® V ST
  FPGA SoC Arria® V SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.