ID bài viết: 000075325 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 17/10/2011

Sử dụng (các) PLL dùng chung cho máy thu và hộp máy phát không có sẵn trong Trình quản lý trình cắm ALTLVDS_RX MegaWizard cho Stratix IV

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Trên trang 4 của Trình quản ALTLVDS_RX Trình quản lý Trình cắm MegaWizard, Việc sử dụng PLL chia sẻ cho máy thu và hộp máy phát không khả dụng.

  Độ phân giải

  Để bật ( các) PLL dùng chung cho hộp máy thu và máy phát, trên trang 3 bật mạch Implement Deserializer trong logic tế bào.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.