ID bài viết: 000075261 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/01/2015

Tại sao thiết kế Nios II tối đa 10 của tôi dựa trên AN730 không khởi động được?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Bộ xử lý Intel® Nios® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Trong AN730 (phiên bản 2015.01.23), trang 11-12, cài đặt "enable_alt_load" cần được bật trong Advanced.hal.linker của Trình chỉnh sửa Nios® II BSP. Điều này là để đảm bảo Tùy chọn 1: Nios II dụng bộ xử lý được thực hiện tại chỗ từ Altera On-chip Flash hoạt động tương ứng.

  Sửa đổi này cũng áp dụng cho Bảng 7: Tóm tắt thông Nios II cấu hình Vector của bộ xử lý và Cài đặt BSP trong AN730, trang 25. Trong cột Cài đặt 1-BSP tùy chọn, người dùng phải bật "enable_alt_load".

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong bản phát hành AN730 trong tương lai.

  Độ phân giải

  Hình dưới đây cho thấy cài đặt Advanced.hal.linker đúng trong trình soạn Nios II BSP:

  Italian Trulli

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.