ID bài viết: 000075255 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Bạn có thể đặt thời gian Cài đặt lại nguồn (POR) trong các Cyclone thiết bị khác không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Không, Cyclone® thiết bị không có chân PORSEL do đó, độ trễ POR được điều chỉnh bởi thiết bị Cyclone mềm (thường là 100 mili giây). Trong quá trình khởi động, sự chậm trễ POR xảy ra để đảm bảo các mức điện áp hệ thống đã được bảo toàn. Trong cấu hình Active Serial (AS) , thiết bị Cyclone điều khiển cấu hình và có độ trễ POR dài hơn so với thiết bị cấu hình nối tiếp.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Cyclone®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.