ID bài viết: 000075040 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 28/05/2020

Tại sao JAM lập trình của thiết bị flash QSPI được kết nối với thiết bị Intel® Stratix® 10 bị lỗi, khi chuỗi JTAG chứa nhiều thiết bị?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phiên bản phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 20.1 và trước đó, việc lập trình flash QSPI được kết nối với thiết bị Intel Stratix® 10 có tệp JAM sẽ bị lỗi nếu tệp JAM được tạo từ tệp .jic trong đó có nhiều thiết bị trong chuỗi JTAG.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này trong phiên Intel® Quartus® mềm Prime Phiên bản Pro 19.3 và 20.1, tải xuống và cài đặt các bản vá sau:

  > xuống Readme (.txt) cho bản vá 20.1 phiên bản 0.17              

  > xuống bản vá 20.1 0.17 dành cho Windows (.exe)              

  > xuống bản vá 20.1 0.17 dành cho Linux (.run)

  >Tải xuống Readme (.txt) cho bản vá 19.3 phiên bản 0.50              

  > xuống bản vá 19.3 0.50 dành cho Windows (.exe)              

  > xuống bản vá 19.3 0.50 dành cho Linux (.run)

  Sự cố này đã được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® mềm Prime Phiên bản Pro phiên bản 20.2.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.