ID bài viết: 000074763 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 21/10/2019

Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition có thể tạo tệp .rpd để cập nhật một hình ảnh mà không cần khối địa chỉ bắt đầu trong cập nhật hệ thống từ xa trong các thiết bị Intel Arria® 10 không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Không. Khi Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition tạo tệp .rpd trong Intel Arria® 10, khối địa chỉ bắt đầu luôn được bao gồm trong vùng 32 byte đầu tiên.

  Độ phân giải

  Sử dụng một trong hai giải pháp sau khi cập nhật một hình ảnh duy nhất trong bản cập nhật hệ thống từ xa trong Intel® Arria® 10,

  1. Bỏ qua byte dữ liệu từ 0x00000000 đến 0x0000001F để lập trình tệp .rpd
  2. Sửa đổi tệp .rpd và xóa byte dữ liệu từ 0x00000000 sang 0x0000001F và lập trình tệp .rpd đã sửa đổi

  Lưu ý rằng khi cập nhật hình ảnh gốc, bắt buộc phải có tệp .rpd có khối địa chỉ bắt đầu. Điều này là do khối địa chỉ bắt đầu bị xóa cùng với hình ảnh thiết kế nhà máy trong hoạt động xóa khu vực trước khi hoạt động lập trình.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.