ID bài viết: 000074257 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/01/2019

Tín hiệu được PR_READY dụng để kiểm soát áp suất trong quá trình Định cấu hình lại một phần Intel® Arria® 10 thiết bị không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 Bộ điều khiển Định cấu hình lại một phần
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Không, tín hiệu PR_READY được sử dụng để kiểm soát áp suất trong quá trình Định cấu hình lại một phần Intel® Arria® 10 thiết bị. Sau khi hiển thị khi bắt đầu cấu hình, PR_READY sẽ chỉ hủy bỏ nếu xảy ra lỗi hoặc khi cấu hình hoàn tất.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.