ID bài viết: 000074108 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Sự khác biệt khi di chuyển các thiết kế PCIe từ StratixIV sang StratixV là gì?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Hình 5-2 của Trình biên dịch IP cho PCI Express® Hướng dẫn sử dụng nhóm tín hiệu thành một số loại. Các danh sách sau đây cho mỗi danh mục và nếu tín hiệu trong từng danh mục đã được thêm, xóa hoặc thay đổi khi di chuyển Stratix® Thiết bị V.

  

Thành phần cụ thể: Không lập bản đồ trực tiếp, tín hiệu trong nhóm này đã được thay đổi hoặc xóa.

 

Đào tạo thiết lập lại và liên kết: Không lập bản đồ trực tiếp tín hiệu đặt lại.  Một số tín hiệu liên quan đến thiết lập lại trong danh mục này đã được thêm hoặc xóa.  Ngoài ra, định nghĩa tín hiệu đặt lại có thể đã thay đổi.

 

Khối cấu hình lại: Giao diện này không tồn tại trong các thiết bị StratixV.

 

Điều khiển bộ thu phát: Chỉ duy trì reconfig_fromgxb và reconfig_togxb tương đương.  Hai tín hiệu này đã được đổi tên thành phiên reconfig_fromxcvr và reconfig_toxrvr.

 

Cấu hình (Cấu hình Lớp Giao dịch): Hành vi của giao diện này đã thay đổi một chút cũng như định nghĩa của giao hpg_ctrler.

 

Chỉ mô phỏng giao diện PIPE:

Tín hiệu PIPE không 8-bit: Tín hiệu đo tốc độ đã được đổi tên và các tín hiệu bổ sung đã được thêm vào.

 

Giao diện kiểm tra: Việc lập bản đồ và bit có sẵn để sử dụng trên giao diện này đã thay đổi.

 

Có thể tìm thấy mô tả đầy đủ về tín hiệu riêng lẻ trong từng danh mục tín hiệu trong Các Hướng dẫn Sử dụng sau:

Hướng dẫn Sử dụng Trình biên dịch IP cho PCI Express

Hướng dẫn sử dụng IP cứng StratixV cho PCI Express

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® V GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.