ID bài viết: 000073832 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 21/08/2012

Tại sao tôi nhận được dao động khi sử dụng chốt nguyên thủy hoặc thư viện của các mô-đun tham số (LPM) ?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả MAX 9000, MAX 7000 và FLEX thiết bị không có chốt được tích hợp trong các tế bào logic của chúng. Do đó, phần mềm MAX PLUS II sử dụng phản hồi kết hợp để triển khai các chốt. Khi ổ đĩa logic phức tạp, đầu vào của chốt, phần mềm MAX PLUS II có thể kết hợp logic với chính chốt, có thể gây ra sự dao động khi mô phỏng bằng một số vectơ.

Để tránh dao động, hãy cắm một LCELL nguyên thủy trước chốt để ép buộc MAX PLUS II để phân bổ một phần tử macrocell hoặc logic rời cho phần tử chốt, tách chốt khỏi logic tổ hợp phân phối cổng.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

CPLD Intel® MAX® 9000

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.