ID bài viết: 000073820 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Các tín dụng không được đăng trong môi tx_cred sử dụng lên trong các phiên bản 10.1 và các phiên bản mới hơn?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Do có lỗi trong phần mềm Quartus® II 10.0 và các phiên bản trước, tuyên bố trong TX Datapath trên trang 64 trong hướng dẫn sử dụng PCI Express® cho thấy những điều sau đây cho giao diện Avalon®-ST:
".. người dùng hết tx_cred chờ thêm tín dụng miễn phí"

Vấn đề này được khắc phục trong Các phiên bản Quartus II 10.1 trở lên và không nên áp dụng tuyên bố trên. Do đó lớp ứng dụng không cần tăng tín dụng không được đăng lên bằng không để được cập nhật chính xác. Mỗi loại tín dụng TX được cập nhật tự động khi nhận được UpdateFC DLLP tương ứng.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

FPGA Arria® II GX
FPGA Arria® II GZ
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV GT

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.