ID bài viết: 000073798 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao phần mềm Quartus® II không đặt FIFO của tôi trong loại khối bộ nhớ mà tôi đã chọn trong Trình quản lý Trình cắm MegaWizard®?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Do những tối ưu hóa được thực hiện cho siêu chức năng dcfifo trong phần mềm Quartus II phiên bản 2.2 SP1, các hạn chế về vị trí bạn thực hiện trong MegaWizard có thể không được tôn vinh.

Phần mềm Quartus II phiên bản 2.2 SP2 tôn trọng các hạn chế về tài nguyên cho siêu chức năng dcfifo.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.