ID bài viết: 000073682 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 03/11/2015

Trình kiểm tra giao thức và giám sát hiệu quả bộ công cụ EMIF có hỗ trợ Bộ điều khiển bộ nhớ cứng Arria® V và Cyclone® không?

Môi Trường

 • Phần mềm Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Không, Bộ công cụ EMIF Efficiency Monitor and Protocol Checker không hỗ trợ bất kỳ bộ điều khiển bộ nhớ cứng Arria® V và Cyclone® V nào của giao thức (DDR3, DDR2, LPDDR2).

  Chỉ có thể sử dụng bộ điều khiển bộ nhớ mềm với Trình giám sát hiệu quả và Trình kiểm tra giao thức của Bộ công cụ EMIF.

  Độ phân giải

  Không có kế hoạch sửa chữa.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 10 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Arria® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Arria® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Arria® V SX
  FPGA SoC Arria® V ST
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA SoC Cyclone® V SE
  FPGA SoC Cyclone® V SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.