ID bài viết: 000073675 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 08/11/2011

Không thể biên dịch VHDL cho IP cứng Arria V Cyclone V và V cho PCI Express

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Phần mềm Quartus II cho phép bạn chọn mô phỏng VHDL cho IP Arria V và Cyclone V cứng cho PCI Express. Tuy nhiên Không thể biên dịch VHDL cho các Arria V và Cyclone V.

  Độ phân giải

  Vấn đề này được khắc phục trong phiên bản 11.1 của phần mềm Quartus II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V và FPGA SoC
  FPGA Arria® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.